Executive Management

Members of the Board

  Name
President & CEO Nobuaki Katoh
Executive Vice Presidents Koji Kobayashi
Masahiko Miyaki
Akio Shikamura
Haruya Maruyama
  Name
Members of the Board Shinji Shirasaki
Akio Tajima
Michio Adachi
Hiroyuki Wakabayashi
Satoshi Iwata
Masahiko Ito
Shoichiro Toyoda
George Olcott*
Takashi Nawa*

*Outside board member

Audit and Supervisory Board Members

  Name
Audit and Supervisory Board Members Masato Iwase
Atsuhiko Shimmura
Fujio Cho
Tsutomu Saito
Toshimichi Kondo

Senior Executive Directors

  Name
Senior Executive Directors Shinji Shirasaki*
Manfredo Nicolelli
Akio Tajima*
Yoshikazu Makino
Michio Adachi*
Yasushi Yamanaka
Hiroyuki Wakabayashi*
Satoshi Iwata*
Masahiko Ito*
Toshiyuki Kato
Koji Arima

*Also holds the position of Members of the Board

Executive Directors

  Name
Executive Directors Sadahiro Usui
Katsuhisa Shimokawa
Yukihiko Murakami
Hiroyuki Ina
Shingo Kuwamura
Yukihiro Kato
Shoji Tsuzuki
Yoshifumi Kato
Tatsuya Toyoda
Masanari Murakami
Yukihiro Shinohara
Kazumasa Kimura
Bunichi Kondo
Masanori Tsuruta
Yasuhiro Iida
Kenichiro Ito
Hideaki Matsuki
Shinsuke Yamaguchi
Yoshitaka Kajita
Hiroaki Okuchi
Jiro Ebihara
Jack Helmboldt
Yuji Ishizuka
Yasuhiko Yamazaki
Hisaaki Sato
Hajime Kumabe
Yasushi Matsui
Hirotsugu Takeuchi